Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Rodový zákon knížecího rodu Lichtenštejnů

Rodový zákon knížecího rodu Lichtenštejnů stanovuje mimo jiné pravidla pro dědičné následnictví trůnu, plnoletost a opatrovnictví.

Knížecí rod Lichtenštejnů má již po staletí vlastní rodová pravidla. Dnes platný rodový zákon pochází z roku 1993. Tento zákon nelze změnit ani zrušit ústavou knížectví či mezinárodními smlouvami. Ke změně rodového zákona je potřebná dvoutřetinová většina všech členů knížecí rodiny s hlasovacím právem.

JJ kníže Hans Adam II. z Lichtenštejna a JJ dědičný princ Alois
More information JJ kníže Hans Adam II. z Lichtenštejna a JJ dědičný princ Alois

Kníže jako hlava rodiny

Kníže je hlava rodiny, vládce Lichtenštejnského knížectví a předseda knížecích nadací. Jako hlava rodiny dbá kníže dle rodového zákona o "pověst, čest a dobré bytí" knížecího rodu Lichtenštejnů.

Následnictví trůnu

Rodový zákon rovněž určuje následnictví trůnu dle pravidla primogenitury. Podle něj je následníkem trůnu vždy prvorozený z nejstarší dědičné linie. Teprve když tato linie vymře, následuje druhá linie nejbližší společnému předkovi. Tato pravidla posloupnosti platí již od roku 1606. Po smrti hlavy rodiny převezme nejstarší syn povinnosti hlavy státu, vládce knížecího rodu a předsedy knížecích nadací

Kníže může příštího právoplatného plnoletého dědičného prince určit svým zástupcem: jako dočasné opatření nebo za účelem přípravy na následnictví trůnu. V duchu včasného plánování nástupnictví delegoval kníže Hans Adam II. 15. srpna 2004 výkonné pravomoce na dědičného prince Aloise a jmenoval jej svým zástupcem.

"Jasná a stálá pravidla následnictví jsou velkou výhodou dědičné monarchie. Jsou sepsána v našem rodovém zákoně a staletími osvědčená."

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna