Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Decorations

Uznání výjimečných činů prostřednictvím titulů, řádů a čestných vyznamenání má v Lichtenštejnsku dlouhou tradici. V průběhu století byla lichtenštejnská knížata opakovaně vyznamenávána za své zásluhy.

Jako hlava státu může kníže udělovat tituly. Častými tituly jsou knížecí rada, knížecí dvorní rada, knížecí soudní rada, knížecí obchodní rada, knížecí studijní rada, knížecí duchovní rada. Šlechtické tituly s přídomkem "z" stejně jako titul „baron“ a "hrabě" se udělují velmi zřídka.

Záslužné řády

Záslužné řády mají následující třídy:

  • Velkou hvězdu
  • Velkokříž s diamanty
  • Velkokříž
  • Komandérský kříž s hvězdou
  • Komandérský kříž
  • Rytířský kříž

Užití řádů a čestných vyznamenání

Držitel velké hvězdy, velkokříže s diamanty a velkokříže je oprávněn se označovat jako "nositel", osoby, které obdrží komandérský kříž s hvězdou, se mohou označovat za jeho nositele, nositelé komandérského kříže se mohou označovat za komtury a ti, co obdrželi rytířský kříž, uvádějí celý název řádu. S vyznamenáními nejsou spojena žádná další privilegia. Vyznamenání jsou majetkem osoby, které byla udělena, popř. jejich dědiců.