Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Omezení přístupu

Při vstupu na webové stránky knížecí rodiny musíte dodržovat platné právní předpisy a zohledňovat možná místní omezení. Přístup k informacím, datům, textům, grafice, obrazovému materiálu, videoklipům a dalším publikacím (dále jen „informace“) na webových stránkách knížecí rodiny není povolen především osobám, které na základě svého bydliště, národnosti nebo jiných důvodů podléhají právním předpisům, jež označují přístup k takovým informacím za protiprávní.

Na webové stránky knížecí rodiny nesmí vstupovat osoby, na něž se tato omezení vztahují. Informujte se předem o zákonech a omezeních, která platí ve vašem bydlišti, popř. které lze na vás uplatnit.

Autorské právo

Všechny informace obsažené na webových stránkách knížecí rodiny jsou chráněny autorským právem. Jejich užití bez předchozího písemného svolení knížecí rodiny není povoleno.

E-mailová komunikace

E-mailová komunikace s knížecí rodinou probíhá nešifrovaně a je přeshraniční. Proto není možné vyloučit, že zasílaná data nebo zahájení kontaktu s knížecí rodinou může být nahlíženo nebo sledováno třetím subjektem. Navíc mohou být data při přenosu třetí osobou změněna, zfalšována, zničena, sledována a neoprávněně užita nebo zničena. Knížecí rodina nezodpovídá za bezpečnost vašich dat při přenosu internetem a odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé a nepřímé škody. Žádáme vás, abyste tímto způsobem knížecí rodině nezasílali citlivá, neveřejná a důvěrná data nebo případně zvolili bezpečné komunikační prostředky.

Zpracování dat

Užívání webové stránky knížecí rodiny není zásadně podmíněno poskytnutím osobních dat návštěvníka (dále „osobní data“). Pokud jsou výjimečně ukládána data (např. v rámci e-mailové komunikace), pak jejich zpracování probíhá dle lichtenštejnského zákona o ochraně osobních údajů a nejsou poskytována třetím subjektům, s výjimkou (a) poskytovatelů služeb pověřených knížecí rodinou, nebo (b) pokud existuje právní závazek zpřístupnění údajů (např. úřadům a soudům).

Tato stránka užívá cookies, aby získala informace o svém užívání. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači. Ukládají nastavení, jež jste uskutečnili na této webové stránce. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče a případné cookies vymazat. Vzdáním se těchto opatření udělujete souhlas s užíváním cookies během užívání této webové stránky.

Při užívání této webové stránky jsou ukládána přístupová data (např. protokol (log file), IP adresa, datum a čas přístupu, jméno zobrazeného souboru, přístupový bod/status, stránka, ze které na webové stránky přicházíte, doména nejvyššího řádu, užívaný prohlížeč, užívaný operační systém). Údaje užíváme pro statistiku, technické vyhodnocení, optimalizaci infrastruktury serverů, zjištění počtu návštěv a k vyhodnocení pro vylepšení uživatelské vstřícnosti a funcionalit.

K vyhodnocení těchto dat využíváme Webtrends Analytics, službu analýzy webu od firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, OR 97204, USA (dále jen „Webtrends“). Cookies, užívané firmou Webtrends k analýze, neobsahují osobní údaje. Vaše IP adresa se zkracuje přímo ve vašem počítači a její přenesení na Webtrends Inc. probíhá anonymní formou. Webtrends nespojuje vaši IP adresu s dalšími informacemi, které vlastní, a předá data třetím subjektům, pouze pokud to je stanoveno zákonem.

Užití cookies firmy Webtrends můžete do budoucna kdykoli deaktivovat pomocí linku odhlášení.

V případě, že odmítnete užívat cookies firmy Webtrends, je možné, že nebudete moci užívat všechny funkce v plném rozsahu. Zřeknutím se nesouhlasu (odhlášení) udělujete souhlas se zpracováním dat společností Webtrends popsaným způsobem za uvedenými účely.

Tato internetová stránka využívá k analýze dat služeb webové analytiky Webtrends Analytics, poskytované společností Webtrends Inc., se sídlem 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, OR 97204, U.S.A. (dále jen "Webtrends") a Google Analytics, poskytované společnosti Google LLC ("Google"), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Soubory cookies využívané službami Webtrends a Google Analytics k analýze dat neobsahují žádné osobní údaje. Vaše IP adresa je odstraněna ještě ve vašem počítači dříve, než dojde k odeslání dat společnostem Webtrends Inc. a Google Analytics v této anonymizované podobě. Webtrends a Google Analytics nespojují vaši IP adresu s žádnou další jimi uchovávanou informací a pouze v souladu se zákonem předávají data třetím stranám. Svůj nesouhlas s budoucím používáním souborů cookies společnostmi Webtrends a Google Analytics můžete kdykoliv vyjádřit pomocí odkazů:

Pokud se rozhodnete neúčastnit se zpracování souborů cookies společnostmi Webtrends či Google Analytics, nemusíte být potenciálně schopni plně využívat všech funkcionalit této internetové stránky. Pokud se nerozhodnete k neúčasti, souhlasíte ze zpracováním svých dat společnostmi Webtrends a Google Analytics způsobem a k účelům zde popsaným.

Související odkazy na webové stránky (linky)

Knížecí rodina nemá vliv na grafiku a obsah webových stránek jiných provozovatelů (dále jen „webové stránky třetích stran“), které jsou případně s webovou stránkou knížecí rodiny spojeny nebo jsou na ní obsaženy. Proto knížecí rodina nenese komplexní odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost a zákonnost obsahu webových stránek třetích stran, stejně tak za jakékoli informace, nabídky a/nebo služby. Komplexní odpovědnost za propojené webové stránky třetích stran mají výhradně příslušní provozovatelé.

Prohlášení

Knížecí rodina neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených na webové stránce. Obsah webové stránky knížecí rodiny může být kdykoli a bez ohlášení změněn a doplněn nebo mohou být informace zcela nebo částečně odstraněny. Knížecí rodina ovšem není povinna již neaktuální informace mazat nebo je jako takové výslovně označit. Informace obsažené na webové stránce knížecí rodiny slouží výhradně k informačním účelům. Informace nepředstavují žádná doporučení a nabídku. Knížecí rodina jednoznačně odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé a nepřímé škody (včetně ušlého zisku), odpovědnost, pohledávky, náklady nebo následné škody, které by mohly vzniknout užíváním webové stránky knížecí rodiny.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Užití webové stránky knížecí rodiny a tyto právní pokyny se řídí lichtenštejnským právem. Výlučnou příslušností je Vaduz.

Stav k: 13.3.2018