Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top
  • Všeobecné
    právní pokyny
  • Oznámení o ochraně údajů
    pro návštěvníky webových stránek

Omezení přístupu

Při vstupu na webové stránky knížecí rodiny musíte dodržovat platné právní předpisy a zohledňovat možná místní omezení. Přístup k informacím, datům, textům, grafice, obrazovému materiálu, videoklipům a dalším publikacím (dále jen „informace“) na webových stránkách knížecí rodiny není povolen především osobám, které na základě svého bydliště, národnosti nebo jiných důvodů podléhají právním předpisům, jež označují přístup k takovým informacím za protiprávní.

Na webové stránky knížecí rodiny nesmí vstupovat osoby, na něž se tato omezení vztahují. Informujte se předem o zákonech a omezeních, která platí ve vašem bydlišti, popř. které lze na vás uplatnit.

Autorské právo

Všechny informace obsažené na webových stránkách knížecí rodiny jsou chráněny autorským právem. Jejich užití bez předchozího písemného svolení knížecí rodiny není povoleno.

E-mailová komunikace

E-mailová komunikace s knížecí rodinou probíhá nešifrovaně a je přeshraniční. Proto není možné vyloučit, že zasílaná data nebo zahájení kontaktu s knížecí rodinou může být nahlíženo nebo sledováno třetím subjektem. Navíc mohou být data při přenosu třetí osobou změněna, zfalšována, zničena, sledována a neoprávněně užita nebo zničena. Knížecí rodina nezodpovídá za bezpečnost vašich dat při přenosu internetem a odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé a nepřímé škody. Žádáme vás, abyste tímto způsobem knížecí rodině nezasílali citlivá, neveřejná a důvěrná data nebo případně zvolili bezpečné komunikační prostředky.

Zpracování dat

Užívání webové stránky knížecí rodiny není zásadně podmíněno poskytnutím osobních dat návštěvníka (dále „osobní data“). Pokud jsou výjimečně ukládána data (např. v rámci e-mailové komunikace), pak jejich zpracování probíhá dle lichtenštejnského zákona o ochraně osobních údajů a nejsou poskytována třetím subjektům, s výjimkou (a) poskytovatelů služeb pověřených knížecí rodinou, nebo (b) pokud existuje právní závazek zpřístupnění údajů (např. úřadům a soudům).

Tato stránka užívá cookies, aby získala informace o svém užívání. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači. Ukládají nastavení, jež jste uskutečnili na této webové stránce. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče a případné cookies vymazat. Vzdáním se těchto opatření udělujete souhlas s užíváním cookies během užívání této webové stránky.

Při užívání této webové stránky jsou ukládána přístupová data (např. protokol (log file), IP adresa, datum a čas přístupu, jméno zobrazeného souboru, přístupový bod/status, stránka, ze které na webové stránky přicházíte, doména nejvyššího řádu, užívaný prohlížeč, užívaný operační systém). Údaje užíváme pro statistiku, technické vyhodnocení, optimalizaci infrastruktury serverů, zjištění počtu návštěv a k vyhodnocení pro vylepšení uživatelské vstřícnosti a funcionalit.

K vyhodnocení těchto dat využíváme Webtrends Analytics, službu analýzy webu od firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, OR 97204, USA (dále jen „Webtrends“). Cookies, užívané firmou Webtrends k analýze, neobsahují osobní údaje. Vaše IP adresa se zkracuje přímo ve vašem počítači a její přenesení na Webtrends Inc. probíhá anonymní formou. Webtrends nespojuje vaši IP adresu s dalšími informacemi, které vlastní, a předá data třetím subjektům, pouze pokud to je stanoveno zákonem.

Užití cookies firmy Webtrends můžete do budoucna kdykoli deaktivovat pomocí linku odhlášení.

V případě, že odmítnete užívat cookies firmy Webtrends, je možné, že nebudete moci užívat všechny funkce v plném rozsahu. Zřeknutím se nesouhlasu (odhlášení) udělujete souhlas se zpracováním dat společností Webtrends popsaným způsobem za uvedenými účely.

Tato internetová stránka využívá k analýze dat služeb webové analytiky Webtrends Analytics, poskytované společností Webtrends Inc., se sídlem 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, OR 97204, U.S.A. (dále jen "Webtrends") a Google Analytics, poskytované společnosti Google LLC ("Google"), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Soubory cookies využívané službami Webtrends a Google Analytics k analýze dat neobsahují žádné osobní údaje. Vaše IP adresa je odstraněna ještě ve vašem počítači dříve, než dojde k odeslání dat společnostem Webtrends Inc. a Google Analytics v této anonymizované podobě. Webtrends a Google Analytics nespojují vaši IP adresu s žádnou další jimi uchovávanou informací a pouze v souladu se zákonem předávají data třetím stranám. Svůj nesouhlas s budoucím používáním souborů cookies společnostmi Webtrends a Google Analytics můžete kdykoliv vyjádřit pomocí odkazů:

Pokud se rozhodnete neúčastnit se zpracování souborů cookies společnostmi Webtrends či Google Analytics, nemusíte být potenciálně schopni plně využívat všech funkcionalit této internetové stránky. Pokud se nerozhodnete k neúčasti, souhlasíte ze zpracováním svých dat společnostmi Webtrends a Google Analytics způsobem a k účelům zde popsaným.

Související odkazy na webové stránky (linky)

Knížecí rodina nemá vliv na grafiku a obsah webových stránek jiných provozovatelů (dále jen „webové stránky třetích stran“), které jsou případně s webovou stránkou knížecí rodiny spojeny nebo jsou na ní obsaženy. Proto knížecí rodina nenese komplexní odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost a zákonnost obsahu webových stránek třetích stran, stejně tak za jakékoli informace, nabídky a/nebo služby. Komplexní odpovědnost za propojené webové stránky třetích stran mají výhradně příslušní provozovatelé.

Prohlášení

Knížecí rodina neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených na webové stránce. Obsah webové stránky knížecí rodiny může být kdykoli a bez ohlášení změněn a doplněn nebo mohou být informace zcela nebo částečně odstraněny. Knížecí rodina ovšem není povinna již neaktuální informace mazat nebo je jako takové výslovně označit. Informace obsažené na webové stránce knížecí rodiny slouží výhradně k informačním účelům. Informace nepředstavují žádná doporučení a nabídku. Knížecí rodina jednoznačně odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé a nepřímé škody (včetně ušlého zisku), odpovědnost, pohledávky, náklady nebo následné škody, které by mohly vzniknout užíváním webové stránky knížecí rodiny.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Užití webové stránky knížecí rodiny a tyto právní pokyny se řídí lichtenštejnským právem. Výlučnou příslušností je Vaduz.

Stav k: 13.3.2018

Poslední aktualizace: říjen 2020

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme na základě nařízení EU o ochraně údajů (dále též „GDPR“) a zákona o ochraně údajů. Tímto oznámením o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování vašich údajů, které jsou shromažďovány při používání našich webových stránek, profilů na sociálních médiích, mobilních aplikací nebo jiných webových řešení. Dále jsou v něm vysvětlena některá bezpečnostní opatření, která slouží k zachování důvěrnosti přenášených údajů a ochraně vašeho soukromí.

Toto oznámení o ochraně údajů se vztahuje na webové stránky skupiny LGT (dále též „web“). Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění přizpůsobit oznámení o ochraně údajů změnám prostředí (např. právních předpisů, rozsahu služeb či zpracovávaných údajů). Změny platí od zveřejnění na webu. Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na jiné poskytovatele (dále též „poskytující třetí strany“) v rámci skupiny LGT i mimo ni, na které se toto oznámení o ochraně údajů nevztahuje. Na propojené webové stránky a obsah se vztahují podmínky a upozornění na ochranu údajů příslušných poskytujících třetích stran. V souvislosti s propojenými webovými stránkami třetích stran nepřebíráme žádnou odpovědnost.

1. Kontakt

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo e-mailem, budou vaše údaje zpracovány za účelem vyřízení nebo dořešení dotazu, za účelem kontaktu s vámi a za účelem technické správy.

Na webu osobní údaje shromažďujeme a používáme, abychom zlepšili poskytované informace, produkty a služby, ještě více přizpůsobili naše obchodní procesy potřebám zákazníků a návštěvníků webu (dále též „návštěvníci“) a zajistili efektivní přístup k informacím a aplikacím online bankovnictví.

2. Protokoly webového serveru

Při používání webu jsou ukládány přístupové údaje (např. protokolové soubory, IP adresa, datum a čas přístupu, název souboru, k němuž probíhá přístup, stav přístupu, stránka, ze které je přístup proveden, doména nejvyšší úrovně, použitý webový prohlížeč, použitý operační systém). Tyto údaje používáme pro statistické účely, k technickému vyhodnocování, k optimalizaci serverové infrastruktury, ke zjišťování četnosti návštěv a ke zlepšení uživatelského komfortu a funkčnosti.

3. Použití souborů Cookies

Web používá tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají na vašem koncovém zařízení. Nejsou škodlivé, a slouží pouze k tomu, abychom vám usnadnili používání webu a mohli jej pro vás více individualizovat.

Pokud nechcete soubory Cookies využívat, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o využití Cookies, které následně povolujete pouze v jednotlivých případech. Běžné prohlížeče navíc nabízejí možnost Cookies zakázat nebo vypnut. Pokyny pro správu souborů Cookies v prohlížeči lze obvykle nalézt v nápovědě prohlížeče nebo v návodu k obsluze vašeho zařízení. V případě běžných prohlížečů lze přístup k pokynům k vypnutí Cookies získat i na následujících adresách:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
- Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Pokud soubory Cookies zakážete nebo vypnete, mohou být funkce našeho webu omezeny.

3.1 Technicky nezbytné Cookies

Některé soubory Cookies jsou pro fungování webu nezbytné. Tyto technicky nezbytné soubory Cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy po určenou dobu (viz tabulka) nebo do doby, než budou odstraněny.

Po použití webu můžete ve svém prohlížeči technicky nezbytné soubory Cookie smazat.

 

Používáme následující Cookies:

Cookie name (type) Provider Description Duration
AL_SESS_PR-S (HTTP) LGT

Stores an identifier to assign page views to a specific user session (Session ID).

Session
jmaCPVideo (HTTP) LGT

Stores the domicile selected to prevent certain citizens from viewing the footage.

30 days
lgtdomicil (HTTP) LGT

Stores the domicile selected.

30 days
LGT-Cookie (HTTP) LGT

Stores the cookie banner settings and the settings for external content (maps, videos).

365 days
lgtInternetQueryMedian (HTTP) LGT

Used to store the user’s search history.

Session
lgtInternetQueryOldest (HTTP) LGT

Used to store the user’s search history.

Session
lgtInternetQueryRecent (HTTP) LGT

Used to store the user’s search history.

Session


3.2 Statistické Cookies

Snažíme se web neustále vylepšovat. V tomto ohledu využíváme soubory Cookies k analýze webu a výkonu, konkrétně se jedná o soubory Cookies, které nám poskytují celkovou statistiku týkající se počtu návštěvníků, navštívených stránek atd. Výsledky statistických vyhodnocení, které takto získáme, nám pak pomáhají ověřovat, že řešení našich webových stránek odpovídá nárokům na ně kladeným. Naši poskytovatelé služeb vás přitom nemohou osobně identifikovat ani dát údaje do souvislosti s vámi.

Používáme následující Cookies:

Cookie name (type) Provider Description Duration
_ga (HTTP) Google Analytics

Serves to distinguish between users. Registers a unqiue ID to generate statistical data on how a visitor uses the website.

2 years
_gat (HTTP) Google Analytics

Used to restrict the frequency of queries to Google Analytics.

1 minute
_gid (HTTP) Google Analytics

Stores an identifier to associate requests with a particular logged-in user session.

24 hours
__hstc (HTTP) Wistia.com

Used by Wistia to generate anonymized statistics on the use of videos.

2 years

Statistické soubory Cookies můžete zakázat tak, že v rozbalovací nabídce „Informace o souborech Cookies“ odeberete pole „Statistické“ a kliknete na „Potvrdit výběr“.


3.3 Marketingové Cookies

Při návštěvě některých našich stránek mohou poskytovatelé služeb tzv. zacílení na vaše mobilní zařízení uložit dočasné soubory Cookies, které budou po určené době automaticky odstraněny. Zacílení (targeting) je postup, který na webových stránkách umožňuje zobrazovat obsah specifický pro určitou cílovou skupinu nebo individualizovaný obsah. Tyto Cookies obsahují strojově generovaný alfanumerický identifikátor, který neumožňuje určit vaši osobu nebo IP adresu vašeho koncového zařízení.

Používáme následující Cookies:

Cookie name (type) Provider Description Duration
_fbp (HTTP) Wistia.com

Used by Wistia to generate anonymized statistics on the use of videos.

3 months
_sp_id.2b40 (HTTP) Wistia.com

Used by Wistia to generate anonymized statistics on the use of videos.

1 year
hubspotutk (HTTP) Wistia.com

Used by Wistia to generate anonymized statistics on the use of videos.

13 months

Marketingové Cookies můžete zakázat tak, že v rozbalovací nabídce „Informace o souborech Cookies“ odeberete pole „Marketingové“ a kliknete na „Potvrdit výběr“.

4. Integrace služeb a obsahu třetích stran

Do webu mohou být integrovány služby a obsah třetích stran (tzv. externí zapuštěné (embedded) komponenty nebo pluginy/widgety). Vždy se přitom předpokládá, že třetí strany poskytující tento obsah používají IP adresu návštěvníka, protože bez ní žádný obsah prohlížeči návštěvníka odeslán být nemůže.

Chcete-li sdílet obsah webu pomocí sociálních médií (Facebook, Twitter atd.), musí být na vašem zařízení nainstalován soubor Cookie. Po použití této funkce nese odpovědnost za další zpracování údajů dotčená třetí strana. Kliknutím na příslušný symbol vyjadřujete souhlas s komunikací s dotčenou platformou a s přenosem informací dotčené poskytující třetí straně.

Nemáme žádný vliv na množství údajů, které dotčené poskytující třetí strany pomocí příslušného tlačítka nebo na základě vašeho použití stránek, do nichž jsou některé služby třetích stran integrovány, shromažďují. Při použití služeb třetích stran nese odpovědnost za další zpracování údajů příslušná poskytující třetí strana.

K popsanému účelu na webu používáme následující služby třetích stran:

4.1 Google Analytics společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Soubory Cookies, které k analýze používá služba Google Analytics, neobsahují žádné osobní údaje. Vaše IP adresa je zkrácena přímo na vašem počítači. Službě Google Analytics je pak předávána v této anonymizované podobě. Služba Google Analytics nepropojuje vaši IP adresu s dalšími informacemi, které má k dispozici, přičemž údaje třetím stranám předává jen, pokud to vyžaduje zákon. Informace o službách a oznámení o ochraně údajů služby Google Analytics najdete na adrese:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Soubory Cookies Google Analytics můžete zakázat tak, že v rozbalovací nabídce „Informace o souborech Cookie“ odeberete pole „Statistické“ a kliknete na „Potvrdit výběr“.

4.2 Wistia-Videos společnosti Wistia Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, USA

Jakmile na některé stránce spustíte video Wistia, dochází ke shromažďování informací o chování uživatelů prostřednictvím souborů Cookies. Wistia vytváří statistiky využívání videí a vyhodnocuje je. Informace o údajích shromažďovaných společností Wistia a jejích službách, jakož i její oznámení o ochraně údajů naleznete na adrese: https://wistia.com/terms

Obsah videoplatforem je na webu standardně zablokován. Cookies společnosti Wistia můžete zakázat tak, že nekliknete na symbol přehrávání, který se na videích zobrazuje. Kliknutím na symbol přehrání nebo na tlačítko „Vždy povolit Cookies společnosti Wistia“ vyjadřujete souhlas s použitím souborů Cookies a předáváním osobních údajů společnosti Wistia.


4.3 Google Maps společnosti Google Maps (API) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), jež se využívají ke zobrazování míst, kde působíme, a k usnadnění cestování k nám.

Pokud kliknete na stránky, do kterých jsou mapy z Map Google integrovány, dojde k přenosu údajů (např. IP adresy) do systémů společnosti Google v USA, kde budou uloženy. Google vytváří uživatelské profily a vyhodnocuje je. Tyto údaje budou také přiřazeny k vašemu účtu Google, pokud takovýto účet máte a pokud jste přihlášeni. Proti vytvoření uživatelských profilů můžete vůči společnosti Google uplatnit právo na námitku. Informace o službách a oznámení o ochraně údajů společnosti Google a Mapy Google naleznete na těchto adresách:

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=en
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps/
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Obsah Map Google je na webu standardně blokován. Soubory Cookies Map Google můžete zakázat tím, že nekliknete na symbol „Načíst mapu“, která se na mapách zobrazuje. Kliknutím na symbol „Načíst mapu“ nebo na tlačítko „Vždy povolit Mapy Google“ vyjadřujete souhlas s použitím souborů Cookies a předáváním osobních údajů společnosti Map Google.

5. Zpravodaj

Máte možnost přihlásit se prostřednictvím webu k odběru našeho zpravodaje. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a případně i další informace relevantní pro personalizaci a prohlášení, že souhlasíte se zasíláním zpravodaje.

Jakmile se k odběru zpravodaje přihlásíte, obdržíte potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení přihlášení.

Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je v něm uveden. Údaje, které jste v souvislosti se zasíláním zpravodaje poskytli, budou následně smazány, pokud jste výslovně nevyjádřili souhlas s jejich dalším použitím nebo pokud jsme si jejich další zákonem povolené použití nevyhradili.

Naše zpravodaje odesílají a údaje jejich odběratelů zpracovávají pověření poskytovatelé služeb se sídlem v EU, kteří jsou povinni dodržovat GDPR.

6. Ochrana údajů

6.1 Zpracování a ukládání údajů

IP údaje účastníka se při návštěvě webu ukládají pomocí souborů Cookies. Za určitých okolností mohou být prostřednictvím k tomu určených vstupních masek shromažďovány také osobní údaje, jako je jméno či adresa návštěvníka.

Návštěvníci webu jsou o shromažďování osobních údajů informováni na příslušných stránkách. Používáme osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám buď udělili souhlas (např. v případě objednání zpravodaje či brožur), nebo které jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k realizaci obchodního styku.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, budou použity pouze k účelu, který vyplývá z dotčené stránky, a budou uloženy jen do doby naplnění tohoto účelu. V případě uzavření smlouvy budou údaje vyplývající ze smluvního vztahu uloženy až do uplynutí zákonné lhůty pro uchování nebo promlčení.

Údaje shromážděné na webu se po zadání předávají odpovědné organizační složce v rámci skupiny LGT. Zachovává se přitom důvěrnost údajů. Třetím stranám se údaje předávají pouze v případě, kdy je to nutné (např. v případě zasílání zpravodajů nebo brožur poskytovatelem služby).

Naše IT infrastruktura odpovídá díky použití nejmodernějšího bezpečnostního softwaru a certifikovaných procesů kódování a šifrování mezinárodním bezpečnostním standardům. Kromě toho jsme podnikli další rozsáhlé bezpečnostní kroky a technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou, neoprávněným přístupem nebo zneužitím v souladu s nejmodernějšími metodami v oblasti přístupu k účtům a vkladům prostřednictvím internetu.

Při zpracování údajů prostřednictvím všeobecně přístupných médií může dojít k omezení ochrany údajů a důvěrnosti, a to přes veškerá opatření, jež byla k ochraně vašich údajů přijata. Při používání internetu jako přenosového média prostřednictvím počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení nelze vzhledem k jeho koncepci vyloučit, že přístup k vašim údajům získají třetí strany, jež takto získají informace o stávajících obchodních vztazích, nebo že budou vaše osobní údaje bez našeho přičinění a vědomí přeposílány do třetích zemí.

Zvláště citlivé údaje, zejména údaje osobní a údaje týkající se vztahů se zákazníky (účet, vklady, transakce atd.) doporučujeme přenášet pouze prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů. V rámci webu nebo jiných digitálních služeb zadáváte osobní nebo obchodní údaje vzhledem k rizikům, jež s tím souvisí, dobrovolně, přičemž se zříkáte zajištění v tomto směru, a na tomto základě probíhá i jejich přenos. Za přímé a nepřímé škody, které vzniknou v souvislosti s používáním webu, digitálních služeb nebo jejich obsahu, neneseme odpovědnost.

6.2 Právní základ a účely zpracování

Vaše údaje budou zpracovávány na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) pro tyto účely:

- Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem na účinném designu webu, na jeho co nejlepší stabilitě a funkčnosti, na statistické analýze chování návštěvníků pro účely optimalizace a marketingu, na cíleném respektive personalizovaném přímém marketingu a na bezpečném a uživatelsky přívětivém zasílání zpravodaje.

- Poskytující třetí strany (např. Google nebo Wistia) mají oprávněný zájem na zobrazování personalizované reklamy založené na chování návštěvníka při prohlížení internetu nebo na průzkumu trhu. Poskytující třetí strany se zavázaly dodržovat štít EU–USA na ochranu soukromí týkající se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU.

V případě potřeby mohou být vaše údaje zpracovány také za účelem plnění smlouvy nebo v rámci realizace obchodního styku nebo na základě vašeho výslovného souhlasu.

6.3 Vaše práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva subjektů údajů (články 15 až 21 GDPR):

- Právo na přístup k osobním údajům: můžete si vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracováváme.

- Právo na opravu, vymazání a omezení zpracování: nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které se vás týkají, můžete nechat opravit, můžete také požádat o vymazání svých údajů (např. pokud jich již není zapotřebí, pokud jste odvolali souhlas nebo pokud je jejich zpracování nezákonné) nebo omezení jejich zpracovávání.

- Právo na odvolání souhlasu: souhlas se zpracováním svých údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna a nemá vliv na zákonnost zpracování údajů poskytnutých do odvolání souhlasu. Zrušení také nemá žádný vliv na zpracování údajů na základě jiného právního základu.

- Právo na přenositelnost údajů: údaje, které jste nám poskytli, si můžete nechat v některém z obvyklých strukturovaných strojově čitelných formátů přenést jinam.

- Právo vznést námitku: cítíte-li se tím, jak zpracováváme údaje, dotčeni na svých právech, můžete podat stížnost u Lichtenštejnské agentury pro ochranu údajů nebo jiného dozorového orgánu v členském státě EU nebo EHP (např. v místě svého bydliště či práce nebo v místě, kde k porušení GDPR došlo).

Kontaktní údaje odpovědného dozorového orgánu:

Datenschutzstelle Liechtenstein
Städtle 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Telefon: +423 236 60 90

E-Mail: info.dss@llv.li


6.4 Právo vznést námitku

- V jednotlivých případech: pokud zpracování vašich údajů probíhá ve veřejném zájmu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, a to z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

- Přímý marketing: můžete neformálně vznést námitku proti použití vašich údajů pro přímý marketing. V případě, že námitku vznesete, již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat nebudeme.


6.5 Kontaktní osoba

Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, obracejte se na nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

LGT Gruppe Holding AG
Datenschutzbeauftragter
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein

Telefon: +423 235 11 22

E-Mail: lgt.datenschutz@lgt.com

Städtle 38
Postfach 684
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein