Skip navigation Scroll to top
LGT
Scroll to top

Biografie knížat a kněžen

Lichtenštejnové se museli v průběhu dějin vypořádat s mnohými ranami osudu. Četné strázně se jim podařilo překonávat důvtipem, odvahou i angažovaností.

 • 17. století
 • 18. století
 • 19. století
 • 20. století
 • Kníže Karel I. 1608 – 1627

  Kníže Karel I. 1608 – 1627

  Kníže Karel (narozen 1569, zemřel 1627) byl jako první člen rodu povýšen do dědičného knížecího stavu. Dostalo se mu protestantské výchovy a elitního vzdělání ve škole českých bratří. V roce 1599 přestoupil na katolickou víru. Krátce nato ho coby nejvyššího hofmistra povolal císař Rudolf II. do nejvyššího dvorního úřadu, k čemuž náleželo rovněž vedení tajné rady. Nejvyšší dvorní úřad kníže zastával s přestávkami až do roku 1607.

 • Kníže Karel Eusebius I. 1627 – 1684

  Kníže Karel Eusebius I. 1627 – 1684

  Knížeti Karlu Eusebiovi I. (narozen 1611, zemřel 1684) se podařilo hospodářsky obnovit majetky rodu, které utrpěly devastací třicetileté války, a položit tak základy oslnivého vzestupu knížecího rodu v období baroka.

 • Kníže Johann Adam Andreas I. 1684 – 1712

  Kníže Johann Adam Andreas I. 1684 – 1712

  Kníže Johann Adam Andreas I. (narozen 1657, zemřel 1712) byl jedním z nejvýraznějších mecenášů a stavebníků své doby. Mimo jiné nechal postavit dva nádherné vídeňské paláce: městský palác v Bankgasse a zahradní palác v předměstí Rossau.

 • Kníže Anton Florian I. 1718 – 1721

  Kníže Anton Florian I. 1718 – 1721

  Díky politickému vlivu knížete Antona Floriana I. na vídeňském dvoře byla panství Vaduz a Schellenberg císařem Karlem VI. roku 1719 povýšena na říšské Knížectví lichtenštejnské.

 • Kníže Josef Johann Adam I. 1721 – 1732

  Kníže Josef Johann Adam I. 1721 – 1732

  Kníže Josef Johann Adam I. (narozen 1690, zemřel 1732) se úspěšně vypořádal se správou svého majetku. Nadto se mu podařilo urovnat spory uvnitř rodiny, vzniklé kvůli dědictví po knížeti Hansi Adamovi I.

 • Kníže Johann Nepomuk Karl I. 1732 – 1748

  Kníže Johann Nepomuk Karl I. 1732 – 1748

  V době úmrtí otce teprve osmiletý Jan Nepomuk Karel I. (narozen 1724, zemřel 1748) vyrůstal v poručnictví svého strýce, knížete Josefa Wenzela I. Ten mu v souladu s rodovou tradicí zajistil řádnou výchovu, jež ho připravila na úkoly spojené s převzetím vlády. Kníže Johann Nepomuk Karl I. zemřel tři roky po dosažení plnoletosti, v pouhých čtyřiadvaceti letech, aniž po sobě zanechal nástupce.

 • Kníže Josef Wenzel I. 1712 – 1718 a 1748 – 1772

  Kníže Josef Wenzel I. 1712 – 1718 a 1748 – 1772

  Kníže Josef Wenzel I. (narozen 1696, zemřel 1772) byl jedním z nejschopnějších diplomatů a vojenských taktiků své doby. Místo v dějinách vojenství si zajistil účinnou technickou a personální reorganizací rakouského dělostřelectva, ze kterého vybudoval úderný nástroj císařské armády.

 • Kníže Franz Josef I. 1772 – 1781

  Kníže Franz Josef I. 1772 – 1781

  Kníže Franz Josef I. (narozen 1726, zemřel 1781) se stal překvapivě hlavou a vládcem rodu Lichtenštejnů, neboť jeho strýc, kníže Josef Wenzel I., zůstal bezdětný. Během svého krátkého panování se staral zejména o správu svých majetků.

 • Kníže Alois I. 1781 – 1805

  Kníže Alois I. 1781 – 1805

  Kníže Alois I. (narozen 1759, zemřel 1805) se již od mládí zabýval správou a obhospodařováním svých panství. Na svých cestách a studiem příslušné literatury nabyl znalostí, které hojně využil při racionalizaci a modernizaci hospodářské správy knížecích statků.

 • Kníže Johann I. 1805 – 1836

  Kníže Johann I. 1805 – 1836

  Kníže Johann I. (narozen 1760, zemřel 1836) bojoval v koaličních válkách proti revoluční Francii a v letech 1805 až 1809 i proti Napoleonovi. Napoleon včlenil Lichtenštejnské knížectví roku 1806 do Rýnského spolku a položil tak základy lichtenštejnské státní suverenity.

 • Kníže Alois II. 1836 – 1858

  Kníže Alois II. 1836 – 1858

  Alois II. (narozen 1796, zemřel 1858) byl prvním vládnoucím knížetem, který navštívil Lichtenštejnsko. Roku 1849 vydal pro knížectví provizorní ústavu.

 • Kníže Jan II. 1858 – 1929

  Kníže Jan II. 1858 – 1929

  Kníže Jan II. (narozen 1840, zemřel 1929) byl význačný sběratel umění a mecenáš. Mimo jiné dal okolo roku 1900 velkoryse zrestaurovat zámek ve Vaduzu.

 • Kníže Franz I. 1929 – 1938

  Kníže Franz I. 1929 – 1938

  Kníže Franz I. (narozen 1853, zemřel 1938) byl v letech 1894 až 1898 rakouským velvyslancem v Rusku. Snažil se o novou úpravu do té doby napjatých vztahů mezi oběma říšemi.

 • Kněžna Elisabeth (Elsa)

  Kněžna Elisabeth (Elsa)

  Kněžna Elsa (narozena 1875, zemřela 1947) byla dcerou židovského bankéře a průmyslníka Wilhelma Isaaka Wolfa, rytíře von Gutmann, povýšeného v roce 1878 do šlechtického stavu, a jeho druhé ženy Idy Wodianerové.

 • Kníže Franz Josef II. 1938 – 1989

  Kníže Franz Josef II. 1938 – 1989

  Knížeti Franzi Josefovi II. (narozen 1906, zemřel 1989) se podařilo zabránit vtažení Lichtenštejnska do druhé světové války. Po válce napjal kníže všechny své síly pro hospodářský, sociální a kulturní vzestup Lichtenštejnska. O úspěchu jeho úsilí svědčí dnešní moderní a vysoce prosperující lichtenštejnský stát.

 • Kněžna Georgina (Gina)

  Kněžna Georgina (Gina)

  Kněžna Gina (narozena 1921, zemřela 1989) byla dcerou hraběte Ferdinanda Wilczeka a Nory, hraběnky rozené Kinské z Vchynic a Tetova. Navštěvovala gymnázium Sacre Coeur ve Vídni a penzionát anglických slečen v Římě.